Aerides odorata
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Vandeae
Subtribe Aeridinae
Scientific name Aerides odorata Loureiro
Synonyms Aeeridium odorum Salisbury; Aerides ballantiniana Reichenbach f.; Aerides cornuta Roxburgh; Aerides dayana Guillaumin; Aerides flavida Lindley; Aerides jucunda Reichenbach f.; Aerides latifolia (Thunberg ex Swartz) Swartz; Aerides micholitzii Rolfe; Aerides nobilis R. Warner; Aerides odorata Loureiro subvar. immaculata Guillaumin; Aerides odorata Loureiro var. annamensis Costantin; Aerides odorata Loureiro var. ballantiniana (Reichenbach f.) H.J. Veitch; Aerides odorata Loureiro var. birmanica Reichenbach f.; Aerides odorata Loureiro var. demidovii Linden; Aerides odorata Loureiro var. micholitzii (Rolfe) Guillaumin; Aerides odorata Loureiro var. pallida Guillaumin; Aerides reichenbachii Linden; Aerides reichenbachii Linden var. cochinchinensis Reichenbach f.; Aerides rohaniana Reichenbach f.; Aerides suaveolens Blume; Aerides suaveolens Blume var. virens (Lindl.) Blume; Aerides suavissima Lindley; Aerides virens Lindley; Aerides wilsoniana auct.; Epidendrum aerides Raeuschel; Epidendrum odoratum (Loureiro) Poiret; Limodorum latifolium Thunberg ex Swartz; Orxera cornuta Rafinesque; Polytoma odorifera Loureiro ex Gomes
Distribution China, Philippines, Vietnam, Laos, Thailand, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Bhutan, India
Reference Aerides odorata Lour.
Aerides odorata Lour.
Aerides odorata Loureiro
Aerides odorata [Poir.]Lour. 1790March 2012
at Tsukuba Botanical Garden