Dracula simia
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Dracula simia (Luer) Luer
Synonyms Masdevallia simia Luer
Distribution Ecuador, Peru
Reference Dracula simia (Luer) Luer
Dracula simia (Luer) Luer
Dracula simia (Luer) Luer
Dracula simia (Luer) Luer 1978March 2012
at Tsukuba Botanical Garden
March 2012
at Tsukuba Botanical Garden
March 2012
at Tsukuba Botanical Garden