Dracula sodiroi
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Dracula sodiroi (Schlechter) Luer
Synonyms Masdevallia sodiroi Schlechter
Distribution Ecuador
Reference Dracula sodiroi (Schltr.) Luer
Dracula sodiroi (Schltr.) Luer
Dracula sodiroi (Schltr.) Luer 1978
Note Photo below is that of an orchid which was displayed as Dracula sodiroi 'Elm'.January 2007
at Tsukuba Botanical Garden