Dracula vampira
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Dracula vampira (Luer) Luer
Synonyms Masdevallia vampira Luer
Distribution Ecuador
Reference Dracula vampira (Luer) Luer
Dracula vampira (Luer) Luer
Dracula vampira [Luer] Luer 1978November 2005
at Tsukuba Botanical Garden