Eria pannea
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Podochileae
Subtribe Eriinae
Scientific name Eria pannea Lindley
Synonyms Eria calamifolia Hooker f.; Eria nivosa Ridley; Eria odoratissima Teijsmann & Binnendijk; Eria teretifolia Griffith; Mycaranthes pannea (Lindley) S. C. Chen & J. J. Wood; Pinalia calamifolia (Hooker f.) Kuntze; Pinalia pannea (Lindley) Kuntze
Distribution China, Vietnam, Laos, Thailand, Cambodia, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Bhutan, India
Reference Eria pannea Lindl
Eria pannea Lindl. 1828April 2008
at Koishikawa Botanical Garden
April 2008
at Koishikawa Botanical Garden
April 2008
at Koishikawa Botanical Garden