Laelia autumnalis
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Epidendreae
Subtribe Laeliinae
Scientific name Laelia autumnalis (La Llave & Lexarza) Lindley
Synonyms Amalia autumnalis (Lexarza) Heynhold; Bletia autumnalis Lexarza; Cattleya autumnalis (Lexarza) Beer; Laelia autumnalis (La Llave & Lexarza) Lindley forma atrorubens (Reichenbach f.) Halbinger; Laelia autumnalis (La Llave & Lexarza) Lindley forma xanthotrophis (Reichenbach f.) Halbinger & Soto Arenas; Laelia autumnalis (La Llave & Lexarza) Lindley var. alba B. S. Williams; Laelia autumnalis (La Llave & Lexarza) Lindley var. atrorubens Backhouse f.; Laelia autumnalis (La Llave & Lexarza) Lindley var. venusta auct.; Laelia autumnalis (La Llave & Lexarza) Lindley var. xanthotrophis Reichenbach f.; Laelia venusta Rolfe
Distribution Mexico
Reference Laelia autumnalis (La Llave & Lex.) Lindl.
Laelia autumnalis (Lex.) Lindl.
Laelia autumnalis Lindl. 1831(var. atrorubens) (var. atrorubens) (var. atrorubens)
December 2009
at Matsumoto Orchid Nursery
December 2009
at Matsumoto Orchid Nursery
December 2009
at Matsumoto Orchid Nursery