Pleurothallis condorensis
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Pleurothallis condorensis Luer & Hirtz
Synonyms Ancipitia condorensis (Luer & Hirtz) Luer
Distribution Ecuador, Peru
Reference Pleurothallis condorensis Luer & Hirtz
Pleurothallis condorensis Luer & Hirtz
Pleurothallis condorensis Luer & Hirtz 1989March 2012
at my home
March 2012
at my home
March 2012
at my homeMarch 2012
at my homeMarch 2012
at my home