Pleurothallis viduata
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Pleurothallis viduata Luer
Synonyms Ancipitia viduata (Luer) Luer
Distribution Ecuador
Reference Pleurothallis viduata Luer
Pleurothallis viduata Luer
Pleurothallis viduata Luer 1981March 2012
at Tsukuba Botanical Garden
March 2012
at Tsukuba Botanical Garden
March 2012
at Tsukuba Botanical GardenMarch 2012
at Tsukuba Botanical Garden