Restrepia antennifera
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Restrepia antennifera Kunth
Synonyms Pleurothallis fimbrilabia C. Schweinfurth; Pleurothallis ospinae R.E. Schultes; Restrepia antennifera Kunth subsp. hemsleyana (Schlechter) H. Mohr; Restrepia antennifera Kunth subsp. klabochorum H. Mohr; Restrepia caucana Schlechter; Restrepia ecuadoriensis Rolfe; Restrepia hemsleyana Schlechter; Restrepia leopardina hort.; Restrepia leopardina var. rosea hort.; Restrepia maculata Lindley; Restrepia pardina Lemaire; Restrepia robledorum Braas & Braem
Distribution Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru. Bolivia
Reference Restrepia antennifera Kunth
Restrepia antennifera Kunth in F. W. H. von Humboldt
Restrepia antennifera Kunth 1816Restrepia antennifera
'Elm' BM/JOGA
Restrepia antennifera
'Elm' BM/JOGA
February 2012
at Harada Orchid Nursery
February 2012
at Harada Orchid Nursery