Restrepia brachypus
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Restrepia brachypus Reichenbach f.
Synonyms Pleurothallis hawkesii Flickinger; Renanthera striata Rolfe; Restrepia antennifera Lindley subsp. striata H. Mohr; Restrepia hawkesii Flickinger; Restrepia striata Rolfe
Distribution Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivia
Reference Restrepia brachypus Rchb. f.
Restrepia brachypus Rchb. f.
Restrepia brachypus Rchb. f. 1886July 2012
at my home
July 2012
at my home
July 2012
at my home