Sievekingia fimbriata
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Maxillarieae
Subtribe Stanhopeinae
Scientific name Sievekingia fimbriata Reichenbach f.
Synonyms none
Distribution Costa Rica, Panama
Reference Sievekingia fimbriata Rchb. f.
Sievekingia fimbriata Rchb. f. 1886
Sievekingia fimbriata Rchb.f.July 2009
at my home
July 2009
at my home